ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะอนุกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะอนุกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี