ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในการนี้ มี นายดุสิต คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม และ มี นายภาณุพงศ์ พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี