ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาที่ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของนักศึกษาให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี