เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าพบ ท่านอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคีเครือข่าย ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี