ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2568 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ศธจ. สพม. สพป. สกร. ศกพ. อศจ. อปท. สาธารณสุข วัฒนธรรม พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญตามความต้องการของพื้นที่ สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุมวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินนท์ จังหวัดลพบุรี