ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี