พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวรายงานใน พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น อีกทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี