โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในฐานะหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางสาวนจนา มุกดาลอย นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวจุฑาทิพย์ สารี นักวิชาการพัสดุ และนางสาวธันย์ชนก แย้มสว่าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในฐานะหน่วยเบิกจ่าย โดยมี นายวัลลภ สร้อยสลับ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร