การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรม / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา และครูผู้สอน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย