การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร