ประชุมการดำเนินการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษางานบริหารบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เรื่อง หารือการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี