ประมวลภาพบรรยากาศ การรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สรุปสถิติการรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 17 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย