พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระหว่าง จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระหว่าง จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี