ลงพื้นต้อนรับ และร่วมติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นต้อนรับ และร่วมติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนทุนฯ อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีจำนวน 2 ราย โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จำนวน 1 ราย โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จำนวน 1 ราย