สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นนักเรียนแกนนำในโรงเรียน โดยมี โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 22 แห่ง นักเรียน 186 ราย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 22 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 208 ราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กองบังคับการกองบิน 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในสังกัดเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา