โครงการพัฒนาและสร้างความความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 19 เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 19 เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร