พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระหว่าง จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 22 สิงห

Read more

ประมวลภาพบรรยากาศ การรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15-21 สิงหาคม

Read more