การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาจากการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 เพื่อสังเคราะห์และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี