การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันทต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ และนางสาวลออ วิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี