การฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียน โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 65 ราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา มาเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา