ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในการนี้มี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา