ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2566 – กันยายน 2566) และเป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีในการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี