โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้​ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน​ ลิ้มเจริญ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี​ กล่าวต้อนรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการจัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ Virtual Meeting ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของพลเมือง โดยมีนักเรียนที่เป็นกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมจำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ และอาจารย์ผู้ควบคุมโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมในการอบรมฯ