การประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้า เพื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้า เพื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี