การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนลำสนธิวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read more

การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read more

การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ และโรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read more

การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนดงตาลวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read more

การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนขุนรามวิทยา และโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read more