ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย