เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”ภายใต้ ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ในModuleที่1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี