การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนขุนรามวิทยา และโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวยุวณัฐ อำลา นิติกรชำนาญการ และนางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพรัอมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนขุนรามวิทยา และโรงเรียนโคกสลุงวิทยา โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดูแลในด้านความปลอดภัยทุกด้านทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน