การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนดงตาลวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 2) ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา และนางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนดงตาลวิทยา ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จัดให้มีครูเวรประจำวัน สารวัตรนักเรียนหรือสภานักเรียน ช่วยดูแลความเรียบร้อยในช่วงการรับ-ส่งนักเรียน ดูแลอาคารเรียนให้มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันเหตุ(ถังดับเพลิง) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และห้องน้ำ มีความสะอาดเรียบร้อยดีมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน