การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ และโรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 5) ได้แก่ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพรัอมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และโรงเรียนปิยะบุตร์ โดยโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีกสรเตรียมความพร้อมตามแบบประเมินครบทุกด้าน อาคารเรียนมีความสะอาด มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่บริเวรโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น ห้องน้ำมีความสะอาด โรงอาหารมีความสะอาด มีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียน มีจุดบริการน้ำดื่ม ในภาพรวมทั้ง 3 โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียน