การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 6) ได้แก่ นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน และในห้องเรียน โรงอาหารมีการทำความสะอาดพร้อมให้บริการ โรงยิมส์สะอาดเรียบร้อย และหอพักนักเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงห้องน้ำหอพักมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมโทรม