การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนลำสนธิวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 7) ได้แก่ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวศศิธร งามงอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมตามแบบประเมินครบทุกด้าน