การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 8 ) ได้แก่ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาวสุกัญญา จันทะเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมและโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนได้สอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดูแลในด้านความปลอดภัยทุกด้านทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน