การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนยางรากวิทยา และโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 9) ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนยางรากวิทยา และโรงเรียนโคดเจริญวิทยา โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีการเตรียมการในการเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน และในห้องเรียน โรงอาหารมีการทำความสะอาดพร้อมให้บริการ ห้องน้ำมีการปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง อุปกรณ์ที่ชำรุด เช่น โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปลั๊กไฟที่ชำรุด อุปกรณ์ป้องกันเหตุ เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือน