การลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการ(ชุดที่ 3) ได้แก่ นายพงศธร ม่วงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการเตรียมการในการเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนและในห้องเรียน โรงอาหารมีการทำความสะอาด พร้อมให้บริการ