ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2566

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุวกัญจน์ หงส์สิงห์ทอง นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน