เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

16 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และทีมบริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแจ้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นข้อราชการสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน