การประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกผลงาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกผลงานคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหารและครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี