การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในปีที่ผ่านมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์