ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

วันเสาร์ที่11 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ” Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี