ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตัวแทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตัวแทนการกลุ่มนโยบายและแผน และตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี