โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) วิถีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนงานแนะแนว ของศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดลพบุรี และศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนวให้ครอบคลุมงานแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคมที่ส่งผลให้นักเรียนได้คันพบตนเอง พัฒนาตามความสนใจและศักยภาพอย่างรอบด้าน เกิดประโยชน์ต่อการดูแลแนะแนวนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพิบูลโสภณมุนี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร