ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more

ประชุม คณะกรรมการประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.ลพบุรี

Read more

ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 19 กันย

Read more