ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กันย

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 9 กันยาย

Read more

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การดำเนินการศึกษาวิจัยตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

วันศุกร์ที่ 8 กันยาย

Read more

การประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 8 กันยาย

Read more

โครงการเสวนา เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ที่ 8 กันยาย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ. 2566

Read more