การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เขิงรุก (Active Learning)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ✨ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาในสังกัดได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เขิงรุก (Active Learning) เข้าร่วมนำเสนอผลงานสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี💐โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขิงรุก💐โรงเรียนโคกตูมวิทยา โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา💐โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ STEAM ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG