การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ของ นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนพระนารายณ์