ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานกรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย