โครงการเสวนา เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” โดย คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการนี้มี นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ภายในงาน มีบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา” โดย นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เรื่อง “โครงสร้างหน่วยงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกฤษฎา คำอาจ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง กรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร