การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลในการพัฒนางาน (PA)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ ในการนี้ มีการบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมการนิเทศ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา