การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน ITA และผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อตรวจสอบ และนำข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี